Vastuvõtu kord

Vastuvõtu kordlink opens on new page

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord


Üldsätted


1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna MustamäeGümnaasiumi (edaspidi kool).


1.2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§ 27, haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määrusest nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna linnavalitsuse 21.12. 2011
määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ .

1.3. Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.


1.4. Kool tagab õppimisvõimalused koolikohustuslikule õpilasele, kellele Tallinna Haridusamet on
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi määranud elukohajärgseks kooliks.


1.5. Õpilased võetakse õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirja alusel.

 

2. Vastuvõtt 1. klassi


2.1. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset


kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.


2.2. Õpilase 1. klassi astumiseks esitab vanem koolile kirjaliku avalduse koos haridus- ja
teadusministri 19. 08. 2010 määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord“ loetletud dokumentidega (Lisa 1). Avalduse vorm on kättesaadav
kooli kodulehel www.mg.edu.ee.


2.3. Dokumentide vastuvõtt toimub 21. maist 20. juunini. kooli kantseleis Keskuse 18 ruum 201 või
digiallkirjastatult kooli e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.


2.5. Alates 11. juunist võtame vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele. Sooviavaldused esitada
kooli kantseleisse Keskuse 18 ruum 201 või e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.


2.6. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas 10. juuniks märke laste kohta, kes õppekoha kinnitasid kui
ka laste kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest.
Vabaks jäänud kohad täidetakse sooviavalduste alusel.


3. Vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse


3.1. Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu kolme põhisuunda: keele- ja kultuuriloo suund, keele-
reaalsuund ning keskkonna- ja loodussuund. Konkursi tulemuste põhjal komplekteeritakse kuni
kolm klassi.


3.2. Konkursile registreeritakse põhikooli lõpetavaid õpilasi, kes on võõrkeeltena õppinud inglise ja
vene keelt.


3.3. Jooksva õppeaasta konkursi läbiviimise aeg ja avalduste esitamise tähtaeg konkursile
registreerimiseks avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.


3.4. Registreerimisel esitab õpilane e-posti teel aadressile gv@mg.edu.ee avaldus-enesetutvustuse
(Lisa 3) ning andmed 9. klassi õppeperioodi hinnete kohta, milleks on koopia 9. klassi tunnistusest
või väljavõte õppeinfosüsteemist (eKool, Stuudium vm).


3.5 Õpilasi, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide
nimekirja.


3.6. Kooli direktor moodustab oma käskkirjaga komisjoni, kelle ülesandeks on konkursi läbiviimine.


3.7. Konkursi raames korraldatavad sisseastumiskatsed viiakse läbi e-testidena koolimajas ja/või
väljaspool seda. Koolimajas toimuvatele katsetele tuleb isikusamasuse tuvastamiseks kaasa võtta
pildiga isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart, pass. Osa testidest viiakse läbi
koolidevaheliste ühiste testidena, kui need korraldatakse.


3.8. Sisseastumistestid toimuvad Testide Andmekogus (EIS).


3.9. Konkursi sisu (Lisa 4)


3.9.1. Keele- ja kultuuriloo suunal toimuvad eesti keele, inglise keele ja matemaatika test ning
koolitestid (üldteadmised ja inglise keel)


3.9.2. Keele-reaalsuunal toimuvad eesti keele, inglise keele ja matemaatika test ning koolitestid
(üldteadmised ja inglise keel).


3.9.3. Keskkonna- ja loodussuunal toimuvad eesti keele, inglise keele ja matemaatika test ning
koolitestid (üldteadmised ja loodusained)


3.10. Komisjon moodustab katsete tulemuste (80%) ja 9. klassi tunnistuse perioodihinnete (20%)
põhjal pingerea, mille alusel koostatakse õpilaskandidaatide nimekiri.


3.11. Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine)
teatab vastuvõtu koordinaator igale osalenule kahe nädala jooksul individuaalselt registreerimisel
esitatud aadressile e-postiga. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab
teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda
ootenimekirja või sellest loobumise kohta.


3.12. Õpilaste nimekirja ei arvata õpilaskandidaati, kelle lõputunnistusel on mitterahuldav aasta- või
eksamihinne või kes on sisseastumiskatsete järgselt käitunud vääritult.


3.13. Õpilaskandidaat arvatakse kooli õpilaste nimekirja, kui ta on esitanud hiljemalt 22. juuniks
nõutavad dokumendid: sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
–tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte; ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase
tervisekaardist selle olemasolul; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult
kinnitatud ärakirja, avalduse kooli direktorile. Kui 22. juuni satub nädalavahetusele, siis esitatakse
dokumendid viimasel tööpäeval enne seda kuupäeva. Nimetatud tähtajaks dokumentide
mitteesitamisel kaotab kandidaat koha.


4. Vastuvõtt üleminekuklassidesse


4.1. Võtame õpilasi vastu üleminekuklassidesse (2. - 8. klass ja 11. - 12. klass) vabade kohtade
olemasolul.


4.2. Õpilase vastuvõtmiseks 2. – 8. klassi ja 11. - 12. klassi esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19. 08. 2010
määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise
kord“ loetletud dokumentidega (Lisa 2).


4.3. Vastuvõtt üleminekuklasside vabadele kohtadele toimub sooviavalduste alusel avalduste
laekumise järjekorras. Kui soovitakse asuda õppima inglise keele süvaõppega klassis, sooritab
õpilasele vastava klassi taseme testi inglise keeles.


4.4. Soovijatel registreeruda kantseleis Keskuse 18 ruum 201, 6547292 või e-posti aadressil
kool@mg.edu.ee. Tulemused teatatakse e-postiga 2 nädala jooksul.


5. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine


5.1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle kord õppeaastas.


5.2. Muudatusettepanekud esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 08.11.2023.