Eelkool

Eelkool alustab oktoobrist 2024.a ning kestab kuni aprilli lõpuni 2025. aastal.
Õppetöö eelkoolis toimub üks kord nädalas tööpäevadel.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis töötab koolivalmidust toetav EELKOOL  6 - 7 aastastele lastele.

Avaldusi ootame alates 1. aprillist 2024.

Eelkooli eesmärgid on:

  1. aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks;
  2. anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes;
  3. aidata lastes arendada iseseisvust, initsiatiivi ja eneseusaldust;


Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas.

Õppetöö oktoobrist aprillini. Koolivaheajal ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Kavas on 4 tegevustundi, kus loetakse, kirjutatakse, arvutatakse, lauldakse ja arendatakse käelist tegevust. Tundide vahel on mängupausid.

Õppetöö on tasuline.

Õppeaasta lõpul saab laps tunnistuse.
 

Õppesisu:

  • eesti keel - tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine;
  • matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, 10 piires arvutamine, geomeetrilised kujundid, hulgad, esemete tunnused jne;
  • loodusõpetus ja kodulugu - looduslooliste teadmiste täiendamine, loodushoidliku suhtumise kujundamine, kultuurihuvi toetamine, positiivsete väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine;
  • kunsti- ja tööõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine;
  • muusikaõpetus ja rütmika - muusika kuulamine, laulmine, mängimine lastepillidel, liikumine ja tantsimine muusika saatel, rütmitaju arendamine, positiivse suhtumise kujundamine muusikalisse tegevusse;
  • vahetunnid - suhtlemisoskuse arendamine, sõbralike suhete kujundamine kaaslastega, tegevusvõimaluste pakkumine.


Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava. Lähtume põhimõttest, et lapsed omandavad teadmisi kõige paremini olles aktiivselt kaasatud õppetegevusse. Peame oluliseks lapse loomuliku huvi püsimist ja eduelamuse saavutamise võimalust.

Eelkooli töös osalemiseks palume saata allkirjastatud avaldus kool@mg.edu.ee. Registreerimine kestab, kuni on kohti.

Olete oodatud!

Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 19.03.2024.