Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

1. Korruptsiooni ennetamise eest vastutab kooli direktor Marika Randma (kontaktandmed: marika.randma@mg.edu.eelink opens on new pagemarika.randma@mg.edu.ee">, tel +372 53 61 7720)

2. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ametiisikud on kinnitatud direktori käskkirjaga 01.09.2023 Nr 1-3/15link opens on new page

3. Toimingupiirangut ei kohaldata kaheksal juhul (KVS § 11 lg 3), sealhulgas järgmistel juhtudel:õiguse üldakti vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel;

  3.1 kui ametiisikut ei ole võimalik asendada, sest puudub asendajale esitatavatele nõuetele vastav isik;

  3.2 toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud                teenistusalased otsused;

 3.3 kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel puudub korruptsioonioht, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või         toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid;

  3.4 linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku           huvi seisukohast ebamõistlik;

  3.5 organisiseste valimiste korral.

4. Korruptsiooni ennetamise teemalised veebikoolitused asuvad veebilehel www.korruptsioon.eelink opens on new page

5. Kool lähtub korruptsiooni ennetamisel korruptsiooni ennetamise juhendist.link opens on new page

6.   Ostumenetluse eest vastutavad isikud on kooli direktor, direktori asetäitja majanduse alal ja huvijuht – käskkirilink opens on new pagekäskkiri">.

Avaldatud 13.01.2024. Viimati muudetud 24.05.2024.