Vastuvõtukord 2024/2025

Dokumendid
1. klassi vastuvõtu avalduslink opens on new page
LISA 2 - Vastuvõtt üleminekuklassidesselink opens on new page
LISA 3 - Avaldus gümnaasiumisse astumisekslink opens on new page
Avaldus-enesetutvustus gümnaasiumi katsetel osalemisekslink opens on new page

 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Üldsätted

1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi (edaspidi kool).

1.2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27, haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määrusest nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ ning Tallinna linnavalitsuse 21.12. 2011 määrusest nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

1.3. Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.

1.4. Kool tagab õppimisvõimalused koolikohustuslikule õpilasele, kellele Tallinna Haridusamet on Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi määranud elukohajärgseks kooliks.

1.5. Õpilased võetakse õpilaste nimekirja kooli direktori käskkirja alusel.

 

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

2.2. Õpilase 1. klassi astumiseks esitab vanem koolile kirjaliku avalduse (LISA 1) koos haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ loetletud dokumentidega. Avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel www.mg.edu.ee.

2.3. Dokumentide vastuvõtt toimub 21. maist 17. juunini kooli kantseleis Keskuse 18 ruum 201 või digiallkirjastatult kooli e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.

2.5. Alates 11. juunist võtame vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele. Sooviavaldused esitada e-posti aadressil kool@mg.edu.ee.

2.6. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas 10. juuniks märke laste kohta, kes õppekoha kinnitasid kui ka laste kohta, kes ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või õppekohast loobumisest. Vabaks jäänud kohad täidetakse sooviavalduste alusel.

2.7. Kooli vastuvõetud õpilased saavad kandideerida inglise keele õppesuunale. Kandideerimissoov märgitakse avaldusele (LISA 1)– avaneb elektroonselt kooli veebilehel https://mg.edu.ee/et/vastuvott/vastuvotukord). Inglise keele õppesuunale kandideerijatega toimub tutvumisvestlus, mille käigus hinnatakse õpilase keelelisi eeldusi. Tutvumisvestluste aeg avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 10. juunil.

 

3. Vastuvõtt gümnaasiumiklassidesse

3.1. Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu kahte põhisuunda: 1) keele ja kultuuriloo suund, 2)  keskkonna ja tehnoloogia suund. Konkursi tulemuste põhjal komplekteeritakse kuni kaks 10. klassi. Esmajärjekorras võetakse vastu õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt.

3.2. Konkursile registreeritakse 2024. a põhikooli lõpetavaid õpilasi.

3.3. Jooksva õppeaasta konkursi läbiviimise aeg ja avalduste esitamise tähtaeg konkursile registreerimiseks avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.

3.4.  Konkurss koosneb kahest voorust:

1) Testide voorus sooritavad kõik kandideerijad seitsme gümnaasiumi ühtse e‑sisseastumistesti eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, mis viiakse läbi testide andmekogus EIS ja sooritatakse koolis, täpne soorituskoht teatakse õpilasele hiljem sisseastumine.ee keskkonnas.

2) Vestlusvooru kutsutakse testide vooru tulemuste põhjal. Keele ja kultuuriloo suuna vestlus toimub inglise keeles. Keskkonna ja tehnoloogia suuna vestlus toimub eesti keeles. 

3.5. Vastuvõtukatsete testide voor toimub 1. aprillil 2024. aastal. Osalejate arvust lähtuvalt võidakse katsed korraldada mitmel päeval.

3.6. Vastuvõtukonkursi lisakatsete toimumise ajast teavitatakse kooli kodulehel (mg.edu.ee) hiljemalt 15. aprillil 2024.

3.7. Kooli direktor moodustab oma käskkirjaga komisjoni, kelle ülesandeks on konkursi läbiviimine.

3.8. Konkursil osalemiseks esitab kandideerija sisseastumine.ee keskkonnas järgmised dokumendid:

1) elektroonselt täidetud avalduse-enesetutvustuselink opens on new pageavalduse-enesetutvustuse"> (LISA 3 – avaneb elektroonselt kooli veebilehel https://mg.edu.ee/et/vastuvott/vastuvotukord), millele lisab koopia klassitunnistusest või õppeinfosüsteemi väljavõtte pdf-vormingus (või Stuudiumi lingina), kus on ära toodud vähemalt kahe õppeperioodi (trimestri/veerandi) kokkuvõtvad hinded (v.a juhul, kui õpilast hinnatakse koolis poolaastati);

2) annab EIS-is loa oma ühtsete e-sisseastumistestide tulemuste avaldamiseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumile.

4. Konkursi sisu

4.1. Vastuvõtukatsete sisu toetub Põhikooli riiklikule õppekavale. Vestluse toimumise aeg teatatakse kandideerijale keskkonnas sisseastumine.ee.

4.2. Konkursile registreerunud õpilased, kes läbivad põhikooli riikliku õppekava täies mahus ja kellel on tunnistusel kõikide õppeainete perioodihinded „4“ või „5“, ei pea sooritama vastuvõtuteste, kuid osalevad vestlusvoorus. 

4.3. Katsete ja vestluse tulemuste ning põhikooli tunnistuse põhjal moodustatakse õpilaskandidaatidest pingerida, mille alusel pakutakse õpilastele kohta gümnaasiumis.

4.4. Keele ja kultuuriloo õppesuunal arvestatakse tulemusi 100 punkti skaalal: tunnistus 20 punkti,  katsed 50 punkti (eesti keel 15 p, inglise keel 25 p ja matemaatika 10 p), vestlus 30 punkti tulemusest. Keskkonna ja tehnoloogia õppesuunal: tunnistus 20 punkti, katsed 50 punkti (eesti keel 20 punkti, inglise keel 10 punkti ja matemaatika 20 punkti), vestlus 30   punkti.

4.5. Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine) teatatakse igale osalenule registreerimisel esitatud aadressile sisseastumine.ee keskkonnas. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda ootenimekirja või sellest loobumise kohta.

4.6. Õpilast, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja. Soovi korral võib ta katsete tulemuste põhjal jääda ootenimekirja. Õpilase vastuvõtmine gümnaasiumisse otsustatakse sel juhul pärast põhikooli lõpetamist vabade kohtade olemasolul.

4.7. Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud elektroonselt hiljemalt 26. juuniks 2024. a. sisseastumisavalduse (LISA 3link opens on new pageLISA 3">); põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe; isikut tõendava dokumendi koopia.

4.8. Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.

4.9. Kui 26. juuniks on laekunud 10. klassi astumiseks vähem kui 25 avaldust ühele õppesuunale, on koolil õigus õppesuunda mitte avada. Esialgsesse nimekirja kantud õpilastele võib kool pakkuda võimalust kandideerida teisele õppesuunale.

 

5. Vastuvõtt üleminekuklassidesse

5.1. Võtame õpilasi vastu üleminekuklassidesse (2.–8. klass ja 11.–12. klass) vabade kohtade olemasolul.

5.2. Õpilase vastuvõtmiseks 2.8. klassi ja 11.–12. klassi esitatakse koolile kirjaliku taotluse koos haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ loetletud dokumentidega (LISA 2 – avaneb elektroonselt kooli veebilehel https://mg.edu.ee/et/vastuvott/vastuvotukord).).

5.3. Vastuvõtt üleminekuklasside vabadele kohtadele toimub sooviavalduste alusel avalduste laekumise järjekorras. Kui soovitakse asuda õppima inglise keele süvaõppega klassis, sooritab õpilasele vastava klassi taseme testi inglise keeles.

5.4. Soovijatel registreeruda kantseleis Keskuse 18 ruum 201, 6547292 või e-posti aadressil kool@mg.edu.ee. Tulemused teatatakse e-postiga 2 nädala jooksul.

 

6. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

6.1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord vaadatakse üle kord õppeaastas.

6.2. Muudatusettepanekud esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ning kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.

Vastuvõtukordlink opens on new page

Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 21.06.2024.