1. klass

Tallinna Mustamäe Gümnaasium on Mustamäe vanim kool, kus väärtustatakse ühiskondlikku aktiivsust, loovust, lahenduskeskset ja kriitilist mõtlemist ning tolerantsust.

Kõigis õppesuundades õpitakse A-võõrkeelena inglise keelt (inglise keele õppesuunas alates 1. klassist, teistes õppesuundades alates 3. klassist), B-võõrkeelena on võimalus alates 6. klassist õppida saksa keelt, vene keelt või hispaania keelt.

Loe sisseastumiseks vastuvõtukorda.

 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi põhikooli osas on 2024/2025. õppeaastast alates 1. klassist kolm õppesuunda: 

  • Inglise keele õppesuund (alates 1968/69. õppeaastast) 

  • Looduse ja tehnoloogia õppesuund

  • Loomemajanduse õppesuund 
     

  • Inglise keele õppesuund  

Inglise keele õppesuunaga klassides õpetatakse süvendatult inglise keelt. Inglise keele õpe algab 1. klassi teisest poolest (3 ainetundi nädalas) ja toimub rühmades. Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde lähtuvalt õppesuunast. 

Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes  

I kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga viis inglise keele tundi lisaks. 3. klassis on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale. 

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes 

II kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga kolm inglise keele tundi lisaks. 5. klassis lisandub üks suunaainetund nädalas, mis keskendub eneseväljendusele ja esinemisoskusele. 6. klassis on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale.  

Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes 

III kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga neli inglise keele tundi lisaks. 8. klassis on  loovtöökursus, mis keskendub õppesuunas õpitu rakendamisele. Inglise keele tundides pööratakse suurt tähelepanu ingliskeelsete riikide kultuurile ja ajaloole. 

 

  • Looduse ja tehnoloogia õppesuund  

Looduse ja tehnoloogia õppesuunaga klassides õpetatakse loodusaineid ja digitehnoloogiat. Lisaks kohustuslikele tundidele on lisatud ainetunde lähtuvalt õppesuunast. 

Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes  

I kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga kolm matemaatika tundi lisaks. 1. klassis lisandub üks tööõpetuse tund. 2. klassis on lisatud üks loodusõpetuse, üks robootika tund ja digimaailma tutvustav tund (Mina ja digimaailm) 3. klassis on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale. 

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes 

II kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga kaks loodusõpetuse ja kaks matemaatika tundi lisaks. 5. klassis lisandub suunaainena sissejuhatus programmeerimisse, mis jätkub 6. klassis. 6. klassis on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale. 

Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes 

III kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga lisatud tunde matemaatikale, bioloogiale, geograafiale. Eraldi ainena on III kooliastmes digitaalne tootedisain, mis on lõimitud kunsti ja tehnoloogia ainekavadega. 8. klassis on  loovtöökursus, mis keskendub õppesuunas õpitu rakendamisele.  

  • Loomemajanduse õppesuund  

Loomemajanduse õppesuunaga klassides lõimitakse loovust ja ettevõtlusõpet. Lisaks kohustuslikele tundidele on lisatud ainetunde lähtuvalt õppesuunast. 

Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes 

I kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga neli matemaatika tundi lisaks. 1. klassis lisandub mõttemängude tund. 2. klassis on lisatud rahatarkuse tund (I) ja loomemajanduse tund: Mina nüüdisaegses teabekeskkonnas. 3. klassis on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale. 

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes 

II kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga kaks matemaatika tundi ja kolm kunstiõpetuse tundi lisaks. 5. klassis lisandub suunaainena rahatarkuse tund (II) ja loomemajanduse tund: Ühiskondlik areng. 6. klassis on lisaks reklaaminduse tund. 6. klass on üks ainetund projektõppetund, mis keskendub õppesuunale. 

Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes 

III kooliastmes on võrreldes Põhikooli riikliku õppekavaga üks matemaatika tund lisaks. Suunaainetena on lisatud  loov/sotsiaalne ettevõtlikkuse aine (7. klassis) ja loomemajanduse praktikum, mis sisaldab disainmõtlemist ja loovettevõtlikkust (9. klassis). 8. klassis on  loovtöökursus, mis keskendub õppesuunas õpitu rakendamisele. 

Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 27.05.2024.