Keskkonna ja tehnoloogia õppesuund

Keskkonna ja tehnoloogia õppesuund

Keskkonna ja tehnoloogia õppesuunaga klassides õpitakse süvendatult loodusaineid ja digitehnoloogiat. Õppesuuna eesmärgiks on süvendada õppijates huvi reaal-loodusainete ja programmeerimise vastu, ainevaldkonna üldpädevusi: loogilist mõtlemist, arutlemisoskust, leida võimalusi õpitu praktiliseks rakendamiseks reaal- ja loodusteadustes ning infotehnoloogia valdkonnas.

Õppesuund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (80 + 1 kursust), suunaainetest (12 kursust) ja valikkursustest (5 kursust gümnaasiumi jooksul). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TalTechi, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Inglise keele õpe toimub lennupõhised temporühmades. Keskkonna ja tehnoloogia õppesuuna valinud õpilastel on soovituslik valida lai matemaatika.

Õppesuuna lõpetanu saab edukalt kandideerida nii Eesti kui välisriikide kõrgkoolidesse. Lisaks toetavad omandatud laiapõhjalised teadmised igati konkurentsivõimelisust tuleviku Eesti ja Euroopa tööturul nii ettevõtluses, IT-s kui ka reaal-loodusteadustes.

Õpilased saavad

 • süvitsi keskenduda läbi loodusteadusliku prisma tööturu üldoskuste arendamisele – eestvedamine, analüüsioskus, probleemi lahendamise, koostööoskus teabe esitamine ja tegevuste algatamine;
 • tutvuda põnevate tulevikutehnoloogiatega;
 • osaleda mitmekülgsetes õppetegevustes nagu õuesõppe praktikumid, praktilised tööd, õppekäigud, koostöö ülikoolidega, teadusseminarid.

Suunaained:

G1T klassis

 • Tallinna Ülikooli bioloogia (1 kursus, TLÜ-s)
 • Tallinna Ülikooli keskkond ja tervis (1 kursus)
 • Praktiline keemia (katsed) (1 kursus)
 • Programmeerimine - (1 kursus, online-kursus TalTechis)

G2T klassis:

 • Keskkonnaõpetus (2 kursust)
 • Keskkonnakeemia (1 kursus)
 • Geoinformaatika (GIS) (1 kursus)

G3T klassis:

 • Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond (1 kursus)
 • Astronoomia (1 kursus)
 • Geenitehnoloogia (1 kursus TalTech)
 • Globaalsed probleemid (inglise keeles, 1 kursus)
Avaldatud 26.02.2024. Viimati muudetud 28.02.2024.