Vastuvõtt

| 10.klass


Video 10. klassi astujatele

Loodusklassi tutvustav videoVastuvõtt Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi gümnaasiumiklassidesse 2023. a. 1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis võetakse 2023. a konkursi alusel vastu õpilasi kolmele õppesuunale:
 2. Konkursile registreeritakse 2023. a põhikooli lõpetavaid õpilasi, kes on võõrkeeltena õppinud inglise ja vene keelt.
 3. Konkurss toimub kahes osas:
  • I osas (nüüdseks toimunud) sooritavad kõik kandideerijad gümnaasiumide ühtse e‑sisseastumistesti eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, mis viiakse läbi testide andmekogus EIS ja sooritatakse koolis, täpne soorituskoht teatakse õpilasele hiljem e-postiga (sama testi kasutavate koolide nimekiri); NB! Mustamäe Gümnaasiumisse kandideerimisel ei arvestata ühtsete e sisseastumistestide loodusainete testi;
  • II osas sooritavad kõik kandideerijad vastavalt valitud õppesuunale (õppesuundadele) Mustamäe Gümnaasiumi koolitestid, mis viiakse läbi Moodle’i keskkonnas ja sooritatakse kodus isiklikust arvutist.
 4. Koolitestide sisu:
  • kõikidesse õppesuundadesse kandideerijad sooritavad üldteadmiste koolitesti;
  • keele ja kultuuriloo suunda kandideerijad sooritavad täiendavalt inglise keele koolitesti;
  • keele-reaalsuunda kandideerijad sooritavad täiendavalt inglise keele koolitesti;
  • keskkonna- ja loodussuunda kandideerijad sooritavad täiendavalt loodusainete koolitesti (bioloogia ja geograafia).
 5. Vastuvõtukonkursi lisakatsetele registreerumine toimub kuni vastuvõtukonkursi sulgemiseni.
 6. Konkursil osalemiseks
  1. saadab kandideerija e-postiga aadressile gv@mg.edu.ee
   • täidetud avalduse-enesetutvustuse (avalduse vorm) docx- või pdf-vormingus, millele lisab
   • koopia klassitunnistusest või õppeinfosüsteemi väljavõtte pdf-vormingus (või Stuudiumi lingina), kus on ära toodud vähemalt kahe õppeperioodi (trimestri/veerandi) kokkuvõtvad hinded (v.a juhul, kui õpilast hinnatakse koolis poolaastati);
  2. annab EISis loa oma ühtsete e-sisseastumistestide tulemuste avaldamiseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumile.
 7. Mustamäe Gümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb sooritada katsete mõlemad osad:
  • vastuvõtukatsete I osa toimus 21. või 28. aprillil 2023.a;
  • katsete II osa toimumise aeg teatakse kandideerijale e-kirjaga (katsed sooritatakse kodus oma arvutist, täpsemad juhised saadetakse hiljem e-postiga).
 8. Konkursile registreerunud õpilased, kes läbivad põhikooli riikliku õppekava täies mahus ja kellel on tunnistusel kõikide õppeainete perioodihinded „4“ või „5“, võetakse 10. klassi vastu seniste hinnete alusel ilma teste tegemata.
 9. Katsete tulemuste ja tunnistuse põhjal moodustatakse õpilaskandidaatidest pingerida, mille alusel pakutakse õpilastele kohta gümnaasiumis.
  • Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine) teatatakse igale osalenule registreerimisel esitatud aadressile e-postiga. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda ootenimekirja või sellest loobumise kohta.
  • Õpilast, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja. Soovi korral võib ta katsetulemuste põhjal jääda ootenimekirja. Õpilase vastuvõtmine gümnaasiumisse otsustatakse sel juhul pärast põhikooli lõpetamist vabade kohtade olemasolul.
 10. Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud hiljemalt 22. juuniks 2023. a. kooli kantseleisse vajalikud dokumendid: Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.


Õpilase poolt valitavad valikained gümnaasiumis
Täpsem info õppekava üldosas §5.10