Vastuvõtt

| 10.klass


Video 10. klassi astujatele

Loodusklassi tutvustav video
Vastuvõtt Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi gümnaasiumiklassidesse 2022. a. 1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis võetakse 2022. a konkursi alusel vastu õpilasi kolmele õppesuunale:
  • keskkonna- ja loodussuund
   1. Keskkonna- ja loodussuunal (L) õpitakse põhjalikumalt bioloogiat, geograafiat, füüsikat ja keemiat. Et keeleoskus on oluline igal elualal, on kooli poolt kohustuslikena lisatud õppekavva 6 kursust B2 taseme võõrkeeles ja 4 kursust B1 taseme võõrkeeles, lisaks sellele 1 kursus bioloogias, 1 kursus geograafias, 3 kursust keemias, 2 kursust füüsikas ja 3 kursust keskkonna- ja terviseõpetuses ning üks aineteülene kursus "loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond". Õpilasel on võimalik valida veel täiendav kursus keskkonnakeemias jpt valikkursusi. Keskkonna- ja loodussuunal õpitakse tundma keskkonnategureid, õhk- ja muldkeskkonda, tutvutakse jäätme- ja keskkonnasaaste probleemidega; maismaa ja vesikeskkonna ökosüsteemidega, loodusvarade ja energiaprobleemidega. Põhjalikult käsitletakse Eesti looduse mitmekesisust ja keskkonnakaitset. Õpilane saab ülevaate keskkonna-alastest rahvusvahelistest lepetest, konventsioonidest ja Euroopa Liidu direktiividest. Keskkonnaõpetuses õpitakse kasutama huvitavaid bioindikatsiooni meetodeid, suur tähtsus on praktilistel ja uurimistöödel.
   2. Keskkonna-ja loodussuuna edukalt lõpetanutel on hea ettevalmistus õpingute jätkamiseks kõrgkoolides keskkonna, looduse ja meditsiiniga seotud erialadel ja suurepärased eeldused tööalaseks toimetulekuks ning karjäärivalikuks.
  • keele ja kultuuriloo suund
   1. Keele ja kultuuriloo suunal (K) õpitakse põhjalikumalt võõrkeeli. Peamine on inglise keele süvaõpe, milles lisaks tavapärasele keeleõppele õpitakse kultuurilist silmaringi avardavaid ja tänapäevast keeleoskust kujundavaid erikursusi. Kooli poolt kohustuslikena lisanduvad 10 kursust võõrkeeltes (B2 taseme võõrkeeles 6 kursust ja B1 taseme võõrkeeles 4 kursust), 9 kursust Suurbritannia ja USA maaloos (Suurbritannia ja USA geograafia, Suurbritannia ajalugu, inglise kirjandus, USA ajalugu, ameerika kirjandus) ning 2 kursust Tallinna ajaloos. Kõiki viimatinimetatud kursusi õpitakse inglise keeles. Eriainete kursustest on veel võimalik valida täiendavad kursused sotsiaalpoliitilises ja juriidilises inglise keeles ning inglise ärikeeles. Õppida saab ka kolmandat võõrkeelt jpt valikkursusi.
   2. Inglise keele ja eelloetletud erikursuste õppimise tulemusena on selle õppesuuna lõpetaja suuteline aktiivselt osa võtma diskussioonidest ja vestlustest ka inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega, leidma vajalikku teavet mitmesuguste infokanalite kaudu, saama aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, samuti saama aru erialastest artiklitest, aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, ja täitma erinevaid, sh loomingulisi kirjutamisülesandeid, sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksameid ning jätkata õpinguid vastavas võõrkeelses keskkonnas. Gümnaasiumi keele ja kultuuriloo suuna edukalt lõpetanutel on võimalik omandada inglise keele oskus Euroopa keelemapi B2, C1 või C2 keeleoskustasemel, mis loob head eeldused jätkamaks õpinguid kõrgkoolides meil ja välismaal ning tööalaseks toimetulekuks ja karjäärivalikuks.
  • keele-reaalsuund
   1. Keele-reaalsuunal (KR) õpitakse süvendatult keeli ja reaalaineid. Kooli poolt kohustuslikena lisanduvad 10 kursust võõrkeeltes (B2 taseme võõrkeeles 6 kursust ja B1 taseme võõrkeeles 4 kursust), lai matemaatika (koosneb kokku 14 kursusest), 2 kursust keemias ja 2 kursust füüsikas ning üks aineteülene kursus "loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond". Täiendavalt on võimalik valida ingliskeelsetest ainetest Tallinna ajalugu, mis annab esmase ettevalmistuse giiditööks, Suurbritannia ja USA maalugu, sotsiaalpoliitilist ja juriidilist inglise keelt ning inglise ärikeelt. Õppida saab ka kolmandat võõrkeelt jpt valikkursusi.
   2. Sõltuvalt tasemest on keele-reaalsuuna lõpetajal võimalik omandada inglise keele oskus Euroopa keelemapi B2, C1 või C2 keeleoskustasemel, mis võimaldab end vabalt väljendada nii kõnes kui kirjas, võtta aktiivselt osa diskussioonidest ja vestlustest, leida vajalikku teavet, aru saada keerulistest olustikulistest ja aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, täita erinevaid kirjutamisülesandeid, jätkata õpinguid vastavas võõrkeelses keskkonnas ja sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksameid. Keele-reaalsuuna edukalt lõpetanutel on põhjalik ettevalmistus, jätkamaks õpinguid erinevatel erialadel kõrgkoolis meil ja välismaal ja tal on head eeldused tööalaseks toimetulekuks ja karjäärivalikuks.
 2. Konkursile registreeritakse 2022. a põhikooli lõpetavaid õpilasi, kes on võõrkeeltena õppinud inglise ja vene keelt.
 3. Kool ühineb sel aastal ühiste e-sisseastumiskatsetega, mis viiakse läbi HARNO kaasabil.
 4. Konkursi sisu: kõikidesse õppesuundadesse kandideerijad sooritavad eesti keele, matemaatika ja üldteadmiste testi. Täiendavalt sooritavad keele ja kultuuriloo suunda ning keele-reaalsuunda kandideerijad inglise keele testi ning keskkonna-ja loodussuunda kandideerijad bioloogia ja geograafia testi.
 5. Konkursile saab registreerida 14. märtsist kuni 28. märtsini 2022. a. Registreerimine lõpeb 28. märtsil kell 14.00.
 6. Registreerimisel saadab õpilane e-postiga aadressile gv@mg.edu.ee avalduse-enesetutvustuse (avalduse vorm), millele lisab koopia klassitunnistusest või õppeinfosüsteemi väljavõtte, kus on näha vähemalt kahe õppeperioodi (trimestri/veerandi)hinded (v.a juhul, kui õpilast hinnatakse koolis poolaastati).
 7. Konkurss toimub kahes osas:
  • I osas 22. aprillil 2022. a sooritatakse erinevate koolide ühised e-testid eesti keeles ja matemaatikas eksamite infosüsteemis EIS.
   Õpilane, kes kandideerib mitmesse kooli, peab katsetele registreeruma igas koolis eraldi. Kooli, kus õpilane katsed sooritab, teatab õpilasele HARNO. Õpilane sooritab iga testi ühe korra, tulemused teatatakse kõikidele koolidele, kuhu õpilane registreerus.
  • II osas 23. aprillil 2022. a sooritatakse Mustamäe Gümnaasiumi e-testid vastavalt valitud õppesuunale Moodle'i keskkonnas.
  Mustamäe Gümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb sooritada testid mõlemal päeval.
  Testide alguse aeg on 22. aprillil on kell 10 ja 23. aprillil kell 11.

  Täpsemad juhised katsetel osalemise, s.h. eelnevalt vajalike tegevuste kohta saadetakse e-postiga pärast registreerimisperioodi lõppu õpilase poolt registreerimisel esitatud e-posti aadressile.
 8. Konkursile registreerunud õpilased, kellel on tunnistusel kõikide õppeainete perioodihinded „4“ või „5“, võetakse 10. klassi vastu seniste hinnete alusel ilma teste tegemata.
 9. Katsete tulemuste (3/4 punktidest) ja tunnistuse (1/4 punktidest) põhjal moodustatakse pingerida, mille alusel pakutakse õpilastele kohta gümnaasiumis. Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine) teatatakse igale osalenule registreerimisel esitatud aadressile e-postiga. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda ootenimekirja või sellest loobumise kohta.

  Õpilast, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja. Soovi korral võib ta katsetulemuste põhjal jääda ootenimekirja. Õpilase vastuvõtmine gümnaasiumisse otsustatakse sel juhul pärast põhikooli lõpetamist vabade kohtade olemasolul.
 10. Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud hiljemalt 22. juuniks 2022. a. kooli kantseleisse vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia). Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.


Õpilase poolt valitavad valikained gümnaasiumis


Kolmas võõrkeel. Gümnaasiumi jooksul õpitakse seda kokku kaheksa kursust, neist kolm kursust 10., kolm kursust 11. ja kaks kursust 12. klassis. Kolmas võõrkeel peaks kindlasti kuuluma keelesuuna ja keele-reaalsuuna õpilaste õppekavasse. Võimalik on valida kas saksa, hiina või hispaania keel (algajatele).
Müüt ja kirjandus. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Riigikaitse. Kõikidele õppesuundadele.
Suurbritannia maalugu. Kaks kursust, ainult keele-reaalsuunale.
Tallinna ajalugu. Kaks kursust, ainult keele-reaalsuunale. ( Aine sisaldub kohustuslikuna keelesuuna õppekavas. )
Teater, film ja kirjandus. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Sotsiaalpoliitiline ja juriidiline inglise keel. Kaks kursust.
Majandus- ja ettevõtlusõpe. Kaks kursust, kõikidele õppesuundadele.
Keskkonnakeemia. Üks kursus, keele-reaal- ning keskkonna- ja loodussuunale.
Kunst Euroopas. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Eesti vanema kunsti ajalugu. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Inglise ärikeel. Kaks kursust, kõikidele õppesuundadele.
USA maalugu. Kaks kursust, keele-reaalsuunale.
Kirjandus ja ühiskond. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Kõne ja väitlus. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Usundiõpetus. Kaks kursust, kõikidele õppesuundadele.
Joonestamine. Üks kursus, keele-reaal- ning keskkonna- ja loodussuunale.
Kehaline kasvatus. Kaks kursust, kõikidele õppesuundadele.
Psühholoogia. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Karjääriõpetus. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Terviseõpetus. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.
Digitaalne tootearendus. 15 kursust, kõikidele õppesuundadele.
Projektijuhtimine. Üks kursus, kõikidele õppesuundadele.


Täpsem info õppekava üldosas §5.10