Vastuvõtt

| 10.klass


Video 10. klassi astujatele

Loodusklassi tutvustav videoVastuvõtt Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi gümnaasiumiklassidesse 2023. a. 1. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis võetakse 2023. a konkursi alusel vastu õpilasi kolmele õppesuunale:
 2. Konkursile registreeritakse 2023. a põhikooli lõpetavaid õpilasi, kes on võõrkeeltena õppinud inglise ja vene keelt.
 3. Konkurss toimub kahes osas:
  • I osas sooritavad kõik kandideerijad gümnaasiumide ühtse e-sisseastumistesti eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, mis viiakse läbi testide andmekogus EIS (sama testi kasutavate koolide nimekiri); NB! Mustamäe Gümnaasiumisse kandideerimisel ei arvestata ühtsete e sisseastumistestide loodusainete testi;
  • II osas sooritavad kõik kandideerijad vastavalt valitud õppesuunale (õppesuundadele) Mustamäe Gümnaasiumi koolitestid, mis viiakse läbi Moodle’i keskkonnas.
 4. Koolitestide sisu:
  • kõikidesse õppesuundadesse kandideerijad sooritavad üldteadmiste koolitesti;
  • keele ja kultuuriloo suunda kandideerijad sooritavad täiendavalt inglise keele koolitesti;
  • keele-reaalsuunda kandideerijad sooritavad täiendavalt inglise keele koolitesti;
  • keskkonna- ja loodussuunda kandideerijad sooritavad täiendavalt loodusainete koolitesti (bioloogia ja geograafia).
 5. Vastuvõtukonkursile registreerumine toimub 14. märtsist kuni 28. märtsini 2023. a.
 6. Konkursil osalemiseks
  1. saadab kandideerija e-postiga aadressile gv@mg.edu.ee
   • täidetud avalduse-enesetutvustuse (avalduse vorm) docx- või pdf-vormingus, millele lisab
   • koopia klassitunnistusest või õppeinfosüsteemi väljavõtte pdf-vormingus (või Stuudiumi lingina), kus on ära toodud vähemalt kahe õppeperioodi (trimestri/veerandi) kokkuvõtvad hinded (v.a juhul, kui õpilast hinnatakse koolis poolaastati);
   • NB! Kandideerimisel palume kasutada isiklikku (mitte kooli poolt antud) meiliaadressi!
  2. registreerib kandideerija ise ennast ühtsele e-sisseastumistestile testide andmekogus EIS:
 7. Mustamäe Gümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb sooritada katsete mõlemad osad:
  • I osa toimub 21. aprillil 2023.a kell 9:00;
  • II osa toimub 22. aprillil 2023.a. kell 10:00
 8. Konkursile registreerunud õpilased, kes läbivad põhikooli riikliku õppekava täies mahus ja kellel on tunnistusel kõikide õppeainete perioodihinded „4“ või „5“, võetakse 10. klassi vastu seniste hinnete alusel ilma teste tegemata.
 9. Katsete tulemuste ja tunnistuse põhjal moodustatakse õpilaskandidaatidest pingerida, mille alusel pakutakse õpilastele kohta gümnaasiumis.
  • Konkursi tulemusest (õpilaskandidaatide või ootenimekirja arvamine, konkursi mitteläbimine) teatatakse igale osalenule registreerimisel esitatud aadressile e-postiga. Teates märgitakse tähtaeg ja aadress, millal ja kuhu kandidaat peab teatama oma otsusest kooli õppima asumise või kohast loobumise kohta, samuti soovist jääda ootenimekirja või sellest loobumise kohta.
  • Õpilast, kelle perioodihinnete hulgas on mitterahuldav hinne, ei arvata õpilaskandidaatide nimekirja. Soovi korral võib ta katsetulemuste põhjal jääda ootenimekirja. Õpilase vastuvõtmine gümnaasiumisse otsustatakse sel juhul pärast põhikooli lõpetamist vabade kohtade olemasolul.
 10. Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud hiljemalt 22. juuniks 2023. a. kooli kantseleisse vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia). Nimetatud tähtajaks dokumentide mitteesitamisel kaotab õpilane koha.


Õpilase poolt valitavad valikained gümnaasiumis
Täpsem info õppekava üldosas §5.10