Keskkonna- ja loodussuund

  1. Keskkonna- ja loodussuunal (L) õpitakse põhjalikumalt bioloogiat, geograafiat, füüsikat ja keemiat. Et keeleoskus on oluline igal elualal, on kooli poolt kohustuslikena lisatud õppekavva 6 kursust B2 taseme võõrkeeles ja 4 kursust B1 taseme võõrkeeles, lisaks sellele 1 kursus bioloogias, 1 kursus geograafias, 3 kursust keemias, 2 kursust füüsikas ja 3 kursust keskkonna- ja terviseõpetuses ning üks aineteülene kursus "loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond". Õpilasel on võimalik valida veel täiendav kursus keskkonnakeemias jpt valikkursusi. Keskkonna- ja loodussuunal õpitakse tundma keskkonnategureid, õhk- ja muldkeskkonda, tutvutakse jäätme- ja keskkonnasaaste probleemidega; maismaa ja vesikeskkonna ökosüsteemidega, loodusvarade ja energiaprobleemidega. Põhjalikult käsitletakse Eesti looduse mitmekesisust ja keskkonnakaitset. Õpilane saab ülevaate keskkonna-alastest rahvusvahelistest lepetest, konventsioonidest ja Euroopa Liidu direktiividest. Keskkonnaõpetuses õpitakse kasutama huvitavaid bioindikatsiooni meetodeid, suur tähtsus on praktilistel ja uurimistöödel.
  2. Keskkonna-ja loodussuuna edukalt lõpetanutel on hea ettevalmistus õpingute jätkamiseks kõrgkoolides keskkonna, looduse ja meditsiiniga seotud erialadel ja suurepärased eeldused tööalaseks toimetulekuks ning karjäärivalikuks.