Keele-reaalsuund

  1. Keele-reaalsuunal (KR) õpitakse süvendatult keeli ja reaalaineid. Kooli poolt kohustuslikena lisanduvad 10 kursust võõrkeeltes (B2 taseme võõrkeeles 6 kursust ja B1 taseme võõrkeeles 4 kursust), lai matemaatika (koosneb kokku 14 kursusest), 2 kursust keemias ja 2 kursust füüsikas ning üks aineteülene kursus "loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond". Täiendavalt on võimalik valida ingliskeelsetest ainetest Tallinna ajalugu, mis annab esmase ettevalmistuse giiditööks, Suurbritannia ja USA maalugu, sotsiaalpoliitilist ja juriidilist inglise keelt ning inglise ärikeelt. Õppida saab ka kolmandat võõrkeelt jpt valikkursusi.
  2. Sõltuvalt tasemest on keele-reaalsuuna lõpetajal võimalik omandada inglise keele oskus Euroopa keelemapi B2, C1 või C2 keeleoskustasemel, mis võimaldab end vabalt väljendada nii kõnes kui kirjas, võtta aktiivselt osa diskussioonidest ja vestlustest, leida vajalikku teavet, aru saada keerulistest olustikulistest ja aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, täita erinevaid kirjutamisülesandeid, jätkata õpinguid vastavas võõrkeelses keskkonnas ja sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksameid. Keele-reaalsuuna edukalt lõpetanutel on põhjalik ettevalmistus, jätkamaks õpinguid erinevatel erialadel kõrgkoolis meil ja välismaal ja tal on head eeldused tööalaseks toimetulekuks ja karjäärivalikuks.