Keele ja kultuuriloo suund

  1. Keele ja kultuuriloo suunal (K) õpitakse põhjalikumalt võõrkeeli. Peamine on inglise keele süvaõpe, milles lisaks tavapärasele keeleõppele õpitakse kultuurilist silmaringi avardavaid ja tänapäevast keeleoskust kujundavaid erikursusi. Kooli poolt kohustuslikena lisanduvad 10 kursust võõrkeeltes (B2 taseme võõrkeeles 6 kursust ja B1 taseme võõrkeeles 4 kursust), 9 kursust Suurbritannia ja USA maaloos (Suurbritannia ja USA geograafia, Suurbritannia ajalugu, inglise kirjandus, USA ajalugu, ameerika kirjandus) ning 2 kursust Tallinna ajaloos. Kõiki viimatinimetatud kursusi õpitakse inglise keeles. Eriainete kursustest on veel võimalik valida täiendavad kursused sotsiaalpoliitilises ja juriidilises inglise keeles ning inglise ärikeeles. Õppida saab ka kolmandat võõrkeelt jpt valikkursusi.
  2. Inglise keele ja eelloetletud erikursuste õppimise tulemusena on selle õppesuuna lõpetaja suuteline aktiivselt osa võtma diskussioonidest ja vestlustest ka inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega, leidma vajalikku teavet mitmesuguste infokanalite kaudu, saama aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, samuti saama aru erialastest artiklitest, aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, ja täitma erinevaid, sh loomingulisi kirjutamisülesandeid, sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud eksameid ning jätkata õpinguid vastavas võõrkeelses keskkonnas. Gümnaasiumi keele ja kultuuriloo suuna edukalt lõpetanutel on võimalik omandada inglise keele oskus Euroopa keelemapi B2, C1 või C2 keeleoskustasemel, mis loob head eeldused jätkamaks õpinguid kõrgkoolides meil ja välismaal ning tööalaseks toimetulekuks ja karjäärivalikuks.