Korruptsiooni ennetamine

 1. Korruptsiooni ennetamise eest vastutab kooli direktor Marika Randma
 2. Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi ametiisikud on kinnitatud direktori käskkirjaga 01.09.2023 Nr 1-3/15
 3. Toimingupiirangut ei kohaldata kaheksal juhul (KVS § 11 lg 3), sealhulgas järgmistel juhtudel:
  • õiguse üldakti vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel;
  • kui ametiisikut ei ole võimalik asendada, sest puudub asendajale esitatavatele nõuetele vastav isik;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
  • kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel puudub korruptsioonioht, sealhulgas kui ametiisik teeb käsutustehingu või toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik;
  • organisiseste valimiste korral.
 4. Korruptsiooni ennetamise teemalised veebikoolitused asuvad veebilehel www.korruptsioon.ee
 5. Kool lähtub korruptsiooni ennetamisel korruptsiooni ennetamise juhendist.