Dokumendid

| Kodukord ja juhendid

| Arvutiklassi kasutamise kord

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi arvutiklasside kasutamise kord


§1. Arvutiklassi kasutamine


(1) Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi arvutiklassid on mõeldud õppetööks.
(2) Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpetajatele ja õpilastele. Muudel isikutel on lubatud arvutiklassis viibida ainult arvutiklassi haldajate või direktori loal.
(3) Arvutiklassis töötab ühe arvutiga üldjuhul üks kasutaja, kui õpetaja poolt ei ole määratud teisiti.
(4) Arvutiklassi kasutatakse eelneva registreerimise alusel, arvestades järgmist prioriteetide pingerida:
1. tunniplaanijärgne õppetöö (arvutiõpetuse tunnid);
2. muu õppetöö (muude õppeainete tunnid eelneval kokkuleppel);
3. tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö);
4. kooliga seotud materjalide (edetabelid, küsitlused jms) ettevalmistamine;
5. elektronposti kasutamine;
6. WWW kasutamine;
7. muu
(5) Võrdse prioriteedi korral on eelisõigus esiteks õpetajatel, teiseks vanema klassi õpilastel.
(6) Õpilane saab arvutikasutamisaega eelnevalt registreerida maksimaalselt 1 tund korraga.
(7) Registreerunu kaotab õiguse arvutiajale teiste kasutajate ees, kui ta hilineb enam kui 10 minutit.
(8) Vabade töökohtade olemasolul võib arvutiklassi kasutada ka eelneva registreerimiseta. Selleks on vajalik arvutiõpetaja või klassi haldaja luba.
(9) Tunnivälisel ajal toimub arvutiklassi kasutamise Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kehtiva õpilaspileti esitamisel. Õpilaspilet esitatakse klassi haldajale arvutiklassi saabumisel ja tagastatakse omanikule klassist lahkumisel.
(10) Vahetundidel üldjuhul arvutiklassi kasutada ei saa. Erandjuhtudel annab selleks loa õpetaja või klassi haldaja.

§2. Klassi haldajate õigused ja kohustused


(1) Klassi haldajal on õigus:
1. ainuisikuliselt arvutiklassi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada;
2. ainuisikuliselt arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja avada arvutite korpusi;
3. otsustada ühe või teise programmi vajalikkuse üle;
4. kõrvaldada klassist käesolevat korda eiravad kasutajad;
5. teha ettepanek juhtkonnale klassist kõrvaldatud kasutajale karistuse määramiseks.
(2) Klassi haldajad on kohustatud:
1. kindlustama arvutite (riistvara ja tarkvara) funktsioneerimise (v.a erandolukorrad: operatsioonisüsteemi vahetamine, riistvara füüsiline rike jms);
2. tagama arvutiklassi korrasoleku õppetööks;
3. pidama klassi kasutamise arvestust (eelregistreerimine, kasutajate viibimine arvutiklassis);
4. teatama juhtkonnale arvutiklassist kõrvaldatud kasutajast ja kõrvaldamise põhjusest;
(3) Klassi haldajad ei vastuta ajutistesse kataloogidesse salvestatud info säilimise eest.

§3. Kasutajate õigused ja kohustused


(1) Arvutiklassi kasutajal on õigus:
1. teha arvutiklassi haldajatele ettepanekuid arvutitesse uute programmide installeerimiseks;
2. saada haldajalt või õpetajalt abi ja nõu arvutiklassis oleva riist- ja tarkvara kasutamise kohta;
3. tunniplaaniväliselt viibida arvutiklassis ainult arvutiõpetaja, klassi haldaja või kooli juhtkonna teadmisel ja vastutusel;
4. õppetöövälisel ajal ja vabadel töökohtadel tegeleda isiklike asjadega, mis pole vastuolus arvutiklasside sisekorraeeskirjaga.
(2) Arvutiklassi kasutaja on kohustatud:
1. järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva õpetaja või arvutiklassi haldaja korraldustele;
2. enne töö alustamist kirjutama (v.a ainetunni raames) registreerimisvihikusse oma nime, klassi, arvuti nime ja töö alguse kellaaja ning pärast töö lõpetamist kirjutama samasse tegevuse lõpetamise kellaaja;
3. töö lõpetamisel korrastama töökoha (sulgema kasutatud programmide aknad, tühjendama töölaua lisatud failidest ja paigutama tooli laua alla);
4. tõrgete ilmnemisel arvutite töös teatama sellest viivitamatult õpetajale või haldajale.
(3) Arvutiklassi kasutajal on keelatud:
1. omavoliliselt arvutitesse programme installeerida ja neid sealt kustutada;
2. installeeritud tarkvara omavoliline kopeerimine ükskõik millisel eesmärgil;
3. kasutajatele mittekuuluvate failide avamine, sisu muutmine, teisaldamine ja kustutamine;
4. töökeskkondade konfiguratsiooni muutmine ja viirusega nakatatud pehmeketaste kasutamine;
5. tunni ajal kasutada mitteasjakohaseid programme või külastada mitteasjakohaseid veebilehti;
6. kasutada ilma loata õpetaja arvutit;
7. reostada arvutiklassi prahiga;
8. viibida arvutiklassis välisriietes ja välisjalatsites;
9. viibida arvutiklassis lahtise söögi ja joogiga;
10. määrida, lõhkuda ja varastada inventari;
11. ümber paigutada arvuteid või lisaseadmeid;
12. segada teisi kasutajaid ja tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist;
13. külastada pornograafiat ja vägivalda kujutavaid internetilehekülgi või jututube, rikkuda netiketti (interneti häid tavasid);
14. levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu arvutisüsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;
15. teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega;
16. kasutada arvutivõrku kommertseesmärkidel, väljaarvatud kooli juhtkonnaga kooskõlastatud juhud.
(4) Kasutaja isikliku sülearvuti ühendamine kooli võrku on lubatud haldaja või direktsiooni nõusolekul.
(5) Mängida võib arvutil ainult tunnivälisel ajal (v.a õpetaja loal) ning ainult Internetipõhiseid või arvutisse haldajate poolt installeeritud mänge.

§4. Printimine


(1) Printimine arvutiklassis on tasuline:
1. pildita lehe printimine – 6 senti/lehekülg;
2. pildiga lehe printimine – 12 senti/lehekülg.
(2) Printimiseks kasutatakse kooli paberit.

§5. Karistused


(1) Ülalmainitud reeglite vastu eksimine on karistatav arvutiklassi kasutamise keeluga tunnivälisel ajal.
(2) Karistuse kestuse otsustab kooli juhtkond.
(3) Kui õpilane puudub koolist põhjuseta või rikub pidevalt korda teistes tundides või vahetundide ajal, on teistel õpetajatel õigus teha juhtkonnale ettepanek keelata õpilasel arvutiklassi külastamine tunnivälisel ajal.
(4) Õpilaste nimekiri, kes ei tohi pärast tunde arvutiklassis viibida, on väljas õpetajate toas ja arvutiklassis.
(5) Kui laps lõhub klassi sisustust või arvuteid või tekitab muul moel materiaalset kahju käesolevat korda rikkudes, kompenseerib tekitatud koolile tekitatud materiaalse kahju lapsevanem.